Άρθρα

14-12-2020

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για την ανάθεση της εξωτερικής υπηρεσίας για την υλοποίηση της δράσης F1 “Διαχείριση και συντονι-σμός έργου/Project management & coordination” και σκοπός είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “LIFE ARCPROM’’ (LIFE18 NAT/GR/000768).

Δείτε το σχετικό Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εδώ.