Άρθρα

15-07-2019

Αποζημιώσειςσε αγρότες για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ενημερώνει όλους ενδιαφερόμενους για την πρόσκληση υποβολής αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας.
Η δράση αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων για την απώλεια εισοδήματος που επέρχεται με την εφαρμογή δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι και συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας.
Δικαιούχοι της δράσης αποτελούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες αυτών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αναφέρονται στο κείμενο της Πρόσκλησης (Κεφάλαιο 3.1.1).
Η δράση θα εφαρμοστεί στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protected Areas, SPAs) της χώρας, όπως έχουν οριστεί από της Ελλάδα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2009/147/EC περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και στις γεωργικές εκτάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων που έστω και ένα τμήμα τους περιλαμβάνεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας. Στο Παράρτημα της Πρόσκλησης αποτυπώνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς, μερικώς ή κατ’ ελάχιστον στις περιοχές παρέμβασης. Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019 του ενδιαφερόμενου.
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην αντίστοιχη ιστοσελίδα και στο κείμενο της πρόσκλησης του προγράμματος.