Άρθρα

15-04-2019

Συνάντηση για το έργο "ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - Rhodope Project" στον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, μεταξύ μελών της ομάδας έργου με το ακρωνύμιο «ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ» και τον πρόεδρο κ. Κεχαγιόγλου Σταύρο και τα στελέχη του ΦΔΟΡ.

Η περιοχή ευθύνης του ΦΔΟΡ αποτελεί μεγάλο τμήμα της περιοχής υλοποίησης του έργου και ως εκ τούτου ο ΦΔΟΡ πρόκειται να συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του. Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση του αντικειμένου, της μεθοδολογίας, των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ επισημάνθηκε η μεγάλη σημασία του έργου καθώς και η ανάγκη συνεργασίας του ΦΔΟΡ για την υλοποίησή του.
Πρόκειται για ερευνητικό έργο με αντικείμενο την εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, όπως είναι οι επίγειοι οπτικοί και ακουστικοί αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση μεγάλων θηλαστικών (αρκούδα, λύγκας, λύκος, αγριόγιδο, ελάφι, ζαρκάδι κ.ά) σε προστατευόμενες περιοχές.
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.