Άρθρα

07-02-2018

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Φ.Δ.Ο.Ροδόπης ανακοινώνει την αναβολή της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου "Access2Heritage" που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".