Άρθρα

14-12-2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ»

Λαμβάνοντας υπόψη την ανακοίνωση υπ’ αριθμό 43492ΕΞ 2021/08-12-2021 της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την οποία η λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη 12-15-2021 και ώρα 00:00:01πμ μέχρι την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 08:00πμ, αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ» με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 145759 μέχρι την Τετάρτη 29-12-2021 και ώρα 13:00. Η ημερομηνία αποσφράγισης μετατίθεται στις 31-12-2021 και ώρα 11:00πμ.