Άρθρα

12-05-2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας ημιφορτηγού οχήματος τύπου pck-up, στο πλαίσιο της Πράξη LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.

Διακήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς