Άρθρα

26-05-20

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) ανακοινώνει την πρόθεσή του για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκτροφέα/εκπαιδευτή σκύλων» για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, στο πλαίσιο της Πράξης LIFE ARCPROM «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768) στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ).