Άρθρα

23-11-2018

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο:

«Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης Pathways of accessible heritage tourism /Access2Heritage»

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης