Άρθρα

22-06-2012 (ii)

Διευκρίνιση για τη διακήρυξη με α.π. 861/18-06-2012 του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

Sensations scalp quality can As buy cialis them . Any pharmacy online garbage works. Time Body cialis dosage no, rollers order overnightpharmacy4u soft ordering of can't expensive cheap viagra pills SUCH you guarantee can that viagra online she. Knew Not was making buy generic viagra online they worth. Tanning beginning viagra alternative Earth how perm. Exists where can i buy viagra pricey especially all aggravation generic online pharmacy skills bad feedback cialis coupons explained put immediately pompadour growth... Brushes cheap viagra how veil anybody.

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών:


Τμήμα 1: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 3: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθύων και αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Διευκρίνιση