Άρθρα

25-06-2012

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:

«Πρόγραμμα εποπτείας της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος», που θα υλοποιηθεί σε τρία Τμήματα, ως εξής:

Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας

Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας

Τμήμα 3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών:

Για το Τμήμα 1: στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00,

Για το Τμήμα 2: στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00,

Για το Τμήμα 3: στις 28-08-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος