Άρθρα

26-06-2012

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την υπ. αριθμ. πρωτ. 861/18-06-2012 διακήρυξη η θέση της οποίας αναφέρεται στο τεύχος της διακήρυξης στο Παράρτημα Ι.

Παράρτημα ΙV (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)