Άρθρα

17-07-2012

Διευκρίνιση για τη διακήρυξη με α.π. 889/25-06-2012 του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών με τίτλο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τμήμα 1. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων - χλωρίδας
Τμήμα 2. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας
Τμήμα 3. Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών θηλαστικών

Για διευκόλυνση της συμπλήρωσης του εντύπου δήλωσης συμμετοχής, παρέχεται στον πιο κάτω σύνδεσμο και σε μορφή WORD.

Έντυπο δήλωσης συμμετοχής (Doc)