Άρθρα

02-03-2015

ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 27-02-2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 273/26-02-2015

Ανακαλείται η από 27/02/2015 εκ παραδρομής διευκρίνιση, που αφορά την «Προμήθεια εξήντα (60) κάδων απορριμμάτων μη – ανοιγόμενων από αρκούδες και δεκαπέντε ανταλλακτικών καπακιών», δεδομένου ότι η «μέθοδος ασφάλειας στου κάδους» που περιγράφεται στην σελ. 4 της διακήρυξης δεν είναι ενδεικτική, αλλά αποκλειστική.