Άρθρα

27-02-2015

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 273/26-02-2015

Στη διακήρυξη που αφορά την «Προμήθεια εξήντα (60) κάδων απορριμμάτων μη-ανοιγόμενων από αρκούδες και δεκαπέντε (15) ανταλλακτικών καπακιών»,  στο τμήμα «Αντικείμενο – Προδιαγραφές Προμήθειας» στη σελίδα 4 όπου αναφέρεται η «Μέθοδος ασφάλειας στους κάδους» διευκρινίζεται ότι πρόκειται για ενδεικτική μέθοδο ασφάλειας στους κάδους.