Άρθρα

01-10-2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 30-09-2014

Για τις εξής διακηρύξεις παρέχονται πιο κάτω υποδείγματα για την οικονομική προσφορά και τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.

Διακήρυξη 1: Διάσωση πληροφοριών της ιστορίας της βλάστησης του ΕΠΟΡ με αρ. πρωτ. 1416/2014

Διακήρυξη 2: Διοργάνωση συνεδρίων - ημερίδων (Υποέργο 7) με αρ. πρωτ. 1428/2014

Διακήρυξη 3: Πιλοτικό πρόγραμμα Οικο-εθελοντές με αρ. πρωτ. 1420/2014

Διακήρυξη 4: Παραγωγή οδηγού πεδίου των μανιταριών του ΕΠΟΡ με αρ. πρωτ. 1421/2014

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης