Άρθρα

22-10-2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 885/01-04-2013 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης 17.1/2013 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» στον άξονα προτεραιότητας 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» , καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), συνοδευόμενο από προσφορά για το έργο με τίτλο:

"Παραγωγή Υλικού Προβολής".