Άρθρα

10-10-2013

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 885/01-04-2013 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Κωδικό Πρόσκλησης 17.1/2013 για την υποβολή προτάσεων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2013» στον άξονα προτεραιότητας 1: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» , καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), συνοδευόμενο από προσφορά για τα εξής έργα:

 

Μελέτη Πυρασφάλειας της έδρας του ΦΔΟΡ.

Αναζήτηση βέλτιστων πιστοποιητικών μηχανισμών τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Καταγραφή ελληνικών φυλών σκύλων φύλαξης αγροτικών ζώων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Δημιουργία δικτύου κτηνοτρόφων κατόχων σκύλων. Χορήγηση κουταβιών σε περιοχές αυξημένης σύγκρουσης με μεγάλα σαρκοφάγα του ΕΠΟΡ.

Παραγωγή τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού για το ΕΠΟΡ.