Άρθρα

25-02-2013

Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο "Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης"

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών: στις 19-03-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00.

 

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων

Παράρτημα Ι (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς)

Παράρτημα ΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης)

Παράρτημα ΙΙΙ (σχέδιο σύμβασης)

Παράρτημα ΙV (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)