Άρθρα

26-3-2009

26-3-2009: Περιλήψεις διακήρυξης

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο «Εκπόνηση προγράμματος παρακολούθησης (monitoring) της Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos) στην Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης», στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (monitoring)» του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (Ε.Π.ΠΕΡ.), Μέτρο 8.1 «Προστασία και Διαχείριση βιοτόπων - οικοτόπων, προστασία ειδών, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους», το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% το μέγιστο από το Διαρθρωτικό Ταμείο Ε.Τ.Π.Α. και κατά το υπόλοιπο ποσοστό από το Ελληνικό Δημόσιο.