Άρθρα

16-9-2008

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει δύο (2) περιλήψεις διακήρυξης που αφορούν στην«Προμήθεια ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού» και«Προμήθεια οχημάτων 4x4», του Έργου «Διαχείριση και Λειτουργία Προστατευόμενης Περιοχής Οροσειράς Ροδόπης», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» 2000-2006, στο Μέτρο 8.1 - Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων – Οικοτόπων, Προστασίας Ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.