Άρθρα

1-4-2008

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εποχικού προσωπικού
με την ειδικότητα ΔΕ Επόπτες - Φύλακες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης απορριπτέων και διοριστέων υποψηφίων ΔΕ για τις θέσεις Επόπτη-Φύλακα της προκήρυξης 53/07-03-08.