Άρθρα

15-12-2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο «Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας», που δημοσιεύτηκε την 14-12-2021 στην ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ διευκρινίζεται ότι το εδάφιο που αφορά το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης της δράσης (τέλος σελίδας 5 - αρχή σελίδας 6) αντικαθίσταται ως εξής:

"Φάση Α': από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Α' και όχι πέραν της 30/11/2022. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος.

Φάση Β': από την ολοκλήρωση της Φάσης Α' και μέχρι την παράδοση των παραδοτέων της Φάσης Β' και όχι πέραν της 30/11/2023. Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος".