Άρθρα

08-12-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο Ηλεκτρονικό  Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει τη «Δημιουργία πλατφόρμας ενημέρωσης & ενεργούς συμμέτοχης των πολίτων στην επιστημονική ερευνά & τη διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής του ΦΔΟΡ», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσα από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ (Κωδικός Ενάριθμου ΣΑ 2018ΕΠ03110016).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης