Άρθρα

10-01-2013

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την ανάθεση παροχής των εξής υπηρεσιών:

Τμήμα 1: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 2: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τμήμα 3: Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ιχθύων και αμφιβίων κοινοτικού ενδιαφέροντος του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.

Τόπος υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού: Στα γραφεία τού Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Μεσοχώρι Παρανεστίου, ΤΚ 660 35.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών διενέργειας του Διαγωνισμού ανά Τμήμα Υπηρεσιών:

Για το Τμήμα 1: στις 11-02-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00,

Για το Τμήμα 2: στις 12-02-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00,

Για το Τμήμα 3: στις 12-02-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00.

 

Διακήρυξη Εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων, ερπετών, ιχθύων και αμφιβίων

Παράρτημα Ι (υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς)

Παράρτημα ΙΙ (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης)

Παράρτημα ΙΙΙ (σχέδιο σύμβασης)

Παράρτημα ΙV (υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής)