Άρθρα

19-2-2008

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργων του Τεχνικού Δελτίου Έργου. Οι προσφορές αφορούν σε υποέργα προμηθειών και πιο συγκεκριμένα:

Η έγκριση ανακοίνωσης για την κατάθεση προσφορών προμηθειών έγινε με τις αποφάσεις 50/11-12-2007, 51/11-12-2007 και 52/11-12-2007 αντίστοιχα του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ο.Ρ.

Ο Φ.Δ.Ο.Ρ. ανακοινώνει επίσης ότι στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου «Αρχική Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης (START-UP)» δέχεται προσφορές για παροχή υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα:

Η έγκριση διεξαγωγής των διαδικασιών ανάθεσης έγινε με τις αποφάσεις 53/11-12-2007, 54/11-12-2007 και 55/11-12-2007 αντίστοιχα του Δ.Σ. του Φ.Δ.Ο.Ρ.