29-07-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο: «Δημιουργία βάσης δεδομένων για τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης», στο πλαίσιο του υποέργου Νο 1 «Δράσεις του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1266/07-02-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033035.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/08/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (το αρχείο σε μορφή .xml είναι διαθέσιμη κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς δεν υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα του ΦΔΟΡ)