07-02-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών με αντικείμενο:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ»

στο πλαίσιο της Πράξης: «Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1101/22-05-2018 του Περιφερειάρχη ΑΜΘ και έχει λάβει κωδικό MIS 5027203.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/02/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Διακήρυξη

Προκήρυξη

ΤΕΥΔ