26-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπό του (http://www.fdor.gr), συνοδευόμενο από προσφορά για το έργο με τίτλο:
"Προμήθεια αναλώσιμων επιστημονικού εξοπλισμού".