Ο Ρόλος μας

  • Εκτύπωση

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης ιδρύθηκε με το ν. 3044/2002 σε εφαρμογή των ν.1650/1986 και ν.2742/1999

 

Τι είναι ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ)

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζουν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι τοπικών φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες, παραγωγικές ομάδες, ΜΚΟ κλπ).

Σκοπός της ίδρυσης του ΦΔΟΡ είναι, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο (Ν. 2742/1999), η διοίκηση και διαχείριση της περιοχής ευθύνης του. Η έδρα του βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής, το Μεσοχώρι  Παρανεστίου Δράμας.

Με την Υ.Α. 875/07-01-2005 (ΦΕΚ66Β'/21.01.2005) εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, με την Υ.Α. 18172/20-04-2005 (ΦΕΚ 674Β'/19.05.2005) εγκρίθηκε ο κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και με την Υ.Α. 18169/20-04-2005 (ΦΕΚ 674Β'/19.05.2005) εγκρίθηκε ο κανονισμός για την εκτέλεση έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. Τέλος, με την Υ.Α.  18174/20-04-2005 (ΦΕΚ707Β΄/26.05.2005 εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης.

 

Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Η περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης καθορίστηκε αρχικά από το νόμο της σύστασής του (ν. 3044/2002) και συμπληρώθηκε από τον Ν.4519/2018. Η περιοχή ευθύνης συμπίπτει με τα όρια του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, όπως αυτά καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 40379/2009 (ΦΕΚ 445 Δ΄/02-10-2009) και των ορίων των περιοχών του δικτύου ΝΑΤΟΥΡΑ 2000 με κωδικό GR1260009, GR1150011, GR1260004, GR1150005 και GR1260005 (Ν.4519/2018).

 

Οι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Βασικός στόχος του έργου του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Για την πραγματοποίηση αυτού του στόχου απαραίτητη είναι η θεσμοθέτηση μίας σειράς νομοθετικών, οικονομικών και διοικητικών μέτρων, που θα είναι η βάση για την προώθηση θετικών ενεργειών και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, με αποτέλεσμα την αρμονική συνύπαρξη του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:

 

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης βάσει του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» είναι: