03-07-2018

Εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του διασυνοριακού προγράμματος Access2Heritage

Στις 28, 29 και 30 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Βόλβης η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στο διασυνοριακό πρόγραμμα «Pathways of accessible heritage tourism» (Access2Heritage), στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης συμμετέχει ως Επικεφαλής Εταίρος.
Στο συγκεκριμένο έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020». Οι εταίροι το έργου είναι συνολικά εννέα (9):
Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμος Βόλβης, Local Economic Development Agency-Razlog (Βουλγαρία), Εθνική Συνομοσπονδία ΑΜΕΑ, Union of Disabled People in Bulgaria, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ecoworld Rhodopes Association (Βουλγαρία), Regional Youth Parliament Association (Βουλγαρία).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.295.840,00 €, ενώ αυτός που αντιστοιχεί στις δράσεις του ΦΔΟΡ ανέρχεται στις 300.500,00€. Η διάρκειά του είναι διετής.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη του αειφόρου τουρισμού που σχετίζεται με τη φυσική ή πολιτιστική κληρονομιά στην διασυνοριακή περιοχή και η εδραίωσή της ως διεθνούς τουριστικού προορισμού αυξημένης προσβασιμότητας μέσω μίας σειράς δράσεων στήριξης του τουριστικού προϊόντος και των σχετικών με αυτό  υπηρεσιών.
Το έργο μεταξύ άλλων αποσκοπεί:
-    στην ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας των δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
-    στην ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων σε σχέση με τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού, τη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για βιώσιμη ανάπτυξη και χωρίς αποκλεισμούς σχεδιασμό κ.λπ.
-    στη συλλογή δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τους επισκέπτες με αναπηρία και ηλικιωμένους βασικών πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιοχής
-    στην εκπόνηση κοινής μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση του branding της περιοχής ως διεθνούς τουριστικού προορισμού για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες, υψηλής ποιότητας με χαμηλό έως μεσαίο κόστος.
Στο πλαίσιο αυτό το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει τοπικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης, διοργάνωση φεστιβάλ και διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων σχετικών με τον τουρισμό αυξημένης προσβασιμότητας.            
Τέλος, το έργο Access2Heritage περιλαμβάνει έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας σε δύο περιοχές του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης: στην περιοχή του καταρράκτη της Αγ. Βαρβάρας (περιοχή Διποτάμων Παρανεστίου) και στο παραποτάμιο μονοπάτι του Νέστου ανατολικά του Παρανεστίου από τη σιδηροδρομική γέφυρα με κατεύθυνση προς Ξάγναντο. Επίσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας του ΦΔΟΡ στο Μεσοχώρι, οι οποίες θα καταστήσουν την έδρα ελκυστική σε κάθε επισκέπτη, χωρίς εμπόδια ή δυσκολίες πρόσβασης σε άτομα τρίτης ηλικίας, σε άτομα με αναπηρίες και εν γένει σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Kick-off meeting for Cross-Border Programme Access2Heritage

The kick-off meeting of the partners participating in Cross-Border Cooperation Programme “Pathways of accessible heritage tourism” (Access2Heritage) was held on June 28, 29 and 30, 2018 at the Municipality of Volvi. The lead partner of Access2Heritage is the Management Body of Rodopi Mountain-Range National Park and the project, which is funded by INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”, involves the following nine (9) partners:
Management Body of Rodopi Mountain-Range National Park; Regional Development Fund of Central Macedonia; Municipality of Volvi; Local Economic Development Agency-Razlog (Bulgaria), National Confederation of Disabled People of Greece; Union of Disabled People in Bulgaria; Technological Educational Institute of Central Macedonia – Business Management Department, Ecoworld Rhodopes Association (Bulgaria), Regional Youth Parliament Association (Bulgaria).
The budget for the project amounts to 1,295,840.00 €, while an amount of 300.500€ is allocated for our institution for the actions that will be implemented. The project will run for two years.
The principal objective of this project is to support sustainable tourism relating to natural or cultural heritage in the Cross-Border area and to consolidate the area as an international tourist destination with an increased accessibility via and by means of a series of activities designed to support the tourist project and the spectrum of services that are associated with it.
Among other things, the project aims:
- for the exchange of know-how, expertise and good practices relating to the improvement of accessibility with respect to the infrastructures for natural and cultural heritage between the partners;
- to sensitize local entities on the importance and potential of cultural tourism and of adopting strategies for its viable and all-inclusive planning and development;
- to collect data relating to accessibility and user-friendliness for visitors with disabilities and senior citizen of the key cultural and natural resources in the area, and
- towards the elaboration of a joint survey for the strategic design and planning of the branding of the CB area as an international tourist destination for senior citizens and people with special needs, offering high quality at a low to affordable cost.
In this context, Access2Heritage includes of sensitization campaigns on the local-level, the organization and hosting of a festival and educational – training seminars on increased accessibility tourism.

 

22-06-2018

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Στο πλαίσιο προγράμματος παρακολούθησης ειδών θηλαστικών που υλοποιεί ο ΦΔΟΡ πραγματοποιήθηκαν εργασίες πεδίου για έρευνα ειδών χειροπτέρων, από την Παρασκευή 14 έως την Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ) στην ευρύτερη περιοχή του Παρανεστίου και Εχίνου. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η παγίδευση των ειδών σε θέσεις τροφοληψίας και η επιθεώρηση γνωστών καταφυγίων. Συνελήφθησαν τα δασόβια είδη νυχτερίδων Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus και Myotis oxygnathus, ενώ κατά την επιθεώρηση των οχυρών Εχίνου καταγράφηκαν τα είδη Rhinolophus hipposideros και Rhinolophus ferrumequinum. Στα είδη που συλλήφθηκαν προσδιορίστηκε το είδος, το φύλο και η ηλικία του κάθε ατόμου ενώ παράλληλα λήφθηκαν μετρήσεις διαφόρων βιομετρικών χαρακτηριστικών. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Ελλάδας – Βουλγαρίας «Bat Conserve» που υλοποιεί το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. λήφθηκε γενετικό υλικό.
Παράλληλα, συνελήφθησαν τα είδη ορνιθοπανίδας Charadrius dubius (Ποταμοσφυριχτής) και Cecropis daurica (Μιλτοχελίδονο), τα οποία δακτυλιώθηκαν για πρώτη φορά στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠΟΡ.    
Η ερευνητική ομάδα απαρτιζόταν από τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο (επικεφαλής της αποστολής), την κα Παναγιωτοπούλου Μαρία και στελέχη του ΦΔΟΡ.
Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Δρ. Αλιβιζάτο και την κα Παναγιωτοπούλου Μαρία για την πολύτιμη συμβολή τους στη μελέτη της ορνιθοπανίδας και των ειδών νυχτερίδων του ΕΠΟΡ.

 

11-06-2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Την Τρίτη 5 Ιουνίου και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, από τρία σχολεία, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, το Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας Ξάνθης και το Δημοτικό Σχολείο Βώλακα Δράμας, αντίστοιχα, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου (ΚΠΕ).
Οι μαθητές και μαθήτριες, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που τους συνόδευαν ενημερώθηκαν από στελέχη του ΦΔΟΡ σχετικά με την οικολογική και αισθητική αξία του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ). Επίσης, επισημάνθηκε ο ρόλος του ΦΔΟΡ στην προστασία του συγκεκριμένου πάρκου, στη διαχείριση και στην ανάδειξή του.
Η ενημέρωση έγινε μέσω της μελέτης θεματικών πινακίδων που έχουν εγκατασταθεί στον προαύλιο χώρο της έδρας του ΦΔΟΡ, καθώς και της συζήτησης μεταξύ των μαθητών και στελεχών του ΦΔΟΡ. Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν γενικά για το ΕΠΟΡ και στη συνέχεια μελέτησαν τις πινακίδες, κλήθηκαν να απαντήσουν σε σχετικές ερωτήσεις σε έντυπο που σχεδιάστηκε σε συνεργασία μεταξύ των στελεχών του ΦΔΟΡ και του ΚΠΕ.
Η επίσκεψη έκλεισε με την επίδειξη διαφόρων εκθεμάτων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια των περιπολιών φύλαξης και των εργασιών πεδίου των στελεχών του ΦΔΟΡ, γεγονός που κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών.
Οι επισκέψεις σχολείων στον ΦΔΟΡ και στο ομώνυμο Πάρκο γίνονται στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ειδικά των παιδιών για την αξία και την προστασία του ΕΠΟΡ και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος.  

 

11-06-2018

Πραγματοποίηση ημερίδας για τη μελισσοκομία στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ημερίδα με θέμα «Επιστροφή της μελισσοκομίας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης – Προοπτικές ανάπτυξης» την οποία διοργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) στο συνεδριακό κέντρο Κ. Θόλου Παρανεστίου.
Την ημερίδα άνοιξε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης κ. Σταύρος Κεχαγιόγλου ο οποίος χαιρέτησε τις εργασίες της ημερίδας και παρουσίασε τον ρόλο του ΦΔΟΡ στο έργο με τίτλο: «Αναγνώριση των μελιτογόνων εντόμων στα ψυχρόβια κωνοφόρα δάση του ΕΠΟΡ». Επίσης χαιρετισμό απηύθυναν η Δήμαρχος Παρανεστίου κα. Αλίκη Σωτηριάδου και ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, κ. Νικόλαος Ευφραιμίδης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Παρανεστίου κ. Νικόλαος Μαντζαρίδης, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΑΜΘ, του Δασαρχείου Σταυρούπολης, της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Δράμας και Ξάνθης, εκπρόσωποι του ΚΠΕ Παρανεστίου, της κοινότητας «Πελίτι» και πλήθος επαγγελματιών μελισσοκόμων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.
Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν από την υπεύθυνη του έργου Δρ. Σοφία Γούναρη τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα αυτού του πιλοτικού προγράμματος του ΦΔΟΡ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η διερεύνηση και η επιβεβαίωση της δυνατότητας παραγωγής ικανής ποσότητας μελιού ελάτης – ερυθρελάτης στα ορεινά οικοσυστήματα του Εθνικού Πάρκου, ώστε να στηριχθεί η παραγωγή του σε επαγγελματικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, από το 2013 – σήμερα γίνονται συστηματικά δειγματοληψίες ερυθρελάτης και ελάτης σε διάφορα σημεία εντός του ΕΠΟΡ για την ταυτοποίηση των μελιτογόνων εντόμων. Επίσης έχουν εγκατασταθεί πειραματικοί μελισσοκομικοί σταθμοί σε δύο περιοχές εντός του ΕΠΟΡ, στο Δασικό Χωριό Ερυμάνθου και στο Δασικό Εργοτάξιο Ελατιάς. Στους εγκατεστημένους σταθμούς καταγράφονται συστηματικά πληθώρα στοιχείων όπως μετεωρολογικά στοιχεία και στοιχεία που αφορούν τη δυναμικότητα των μελισσιών που έχουν τοποθετηθεί σε αυτούς. Οι μέχρι στιγμής ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές.
Επιπλέον στην ημερίδα έγινε ενημέρωση από ειδικούς εισηγητές για τα παρακάτω Χρηματοδοτικά εργαλεία-προγράμματα:
•    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
     α)    Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»,
β) Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης»
γ)   Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών»
δ) Μέτρο 16 «Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας»
αλλά και για το:
•    Θεσμικό πλαίσιο της άσκησης της μελισσοκομίας σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
 Τόσο από τα θέματα που παρουσιάστηκαν, όσο και από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν αλλά και από την συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των παρευρισκόμενων, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, πέρα από την ενημέρωση προέκυψαν και χρήσιμα συμπεράσματα-προτάσεις.
Οι εισηγήσεις της ημερίδας θα αναρτηθούν σε μορφή pdf στο site του ΦΔΟΡ (www.fdor.gr ).
Τέλος, ο ΦΔΟΡ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Δήμο Παρανεστίου για την παραχώρηση του Συνεδριακού Κέντρου Κ. Θόλου Παρανεστίου. Ιδιαιτέρως δε, ευχαριστεί τους εισηγητές και όλους όσους  μας στήριξαν με την παρουσία τους για ακόμα μια φορά.

 

25-05-2018

Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα

 

Την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης εντάχθηκε η Πράξη «Δημιουργία μέσων ερμηνείας περιβάλλοντος για την ανάδειξη και προβολή του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».


Η πράξη αφορά τη δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης στη Δράμα, μίας σύγχρονης υποδομής που θα συμβάλλει στις προσπάθειες προστασίας της προστατευόμενης περιοχής, ανάδειξης της φυσιογνωμίας και του πλούτου της, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ανάγκη διαφύλαξής της, αλλά και τόνωσης του αειφόρου τουρισμού μέσω της προσέλκυσης καλά ενημερωμένων επισκεπτών. Το Κέντρο Πληροφόρησης θα είναι πλήρως λειτουργικό και άρτια εξοπλισμένο και για την πληροφόρηση των επισκεπτών θα εφαρμόζονται σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και θα αξιοποιούνται νέες τεχνολογίες με ιδιαίτερη μέριμνα στην ενημέρωση μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου.


Ο ΦΔΟΡ ευχαριστεί τον Δήμο Δράμας για την παραχώρηση της αίθουσας «Μελίνα», την οποία θα αξιοποιήσει πλήρως με την επιστημονική γνώση και το κατάλληλο προσωπικό για την οργάνωση και τη λειτουργία του Κέντρου.

23-05-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με το παρόν σας προσκαλούμε στην ημερίδα που διοργανώνει ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης  με τίτλο «Επιστροφή της μελισσοκομίας στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης – προοπτικές ανάπτυξης», που θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο Κ. Θόλου Παρανεστίου, την Τρίτη 05-06-2018.
Κύριος σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης των μελιτογόνων εντόμων στα ψυχρόβια κωνοφόρα δάση του ΕΠΟΡ που υλοποιεί ο ΦΔΟΡ σε συνεργασία με την Δρ. Σοφία Γούναρη, του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, καθώς και η ενημέρωση των μελισσοκόμων για εργαλεία και ευκαιρίες ενίσχυσης της δραστηριότητάς τους, αλλά και για τους περιορισμούς στην άσκηση αυτής.
Δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

 

22-05-2018

Επίσκεψη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης

Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ), στο Μεσοχώρι Παρανεστίου, από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.-Θ.) κ. Ιωάννη Σάββα και στελέχη της Α.Δ.Μ.-Θ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος του ΦΔΟΡ, κ. Σταύρος Κεχαγιόγλου ενημέρωσε τον κ. Σάββα και τα στελέχη της Α.Δ.Μ.-Θ. για τις δράσεις του ΦΔΟΡ καθώς και για τη σημασία του ομώνυμου Εθνικού Πάρκου στη προστασία, διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Ακολούθησε συζήτηση όπου συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας της Α.Δ.Μ.-Θ. και ΦΔΟΡ καθώς και στήριξης του ΦΔΟΡ από την Α.Δ.Μ.-Θ.
Τέλος, ο κύριος Σάββας συγχάρηκε τη διοίκηση και το προσωπικό του ΦΔΟΡ για τo έργο τους στην προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξενάγηση των επισκεπτών σε τμήμα του Εθνικού πάρκου Οροσειράς Ροδόπης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, καθώς είναι η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επισκέπτεται τον ΦΔΟΡ.

 

Περισσότερα Άρθρα...