Θηλαστικά

Στα δάση της περιοχής διαβιούν πληθυσμοί μεγάλου αριθμού σπανίων και μη ειδών θηλαστικών, η παρουσία των οποίων είχε  ως αποτέλεσμα την ένταξη εκτεταμένων περιοχών στο Δίκτυο Natura 2000 και τη θεσμοθέτηση της περιοχής συνολικά ως προστατευόμενη. Σύμφωνα με την ΕΠΜ Οροσειράς Ροδόπης στην περιοχή απαντώνται πληθυσμοί σαράντα πέντε (45) ειδών θηλαστικών, από τα οποία έντεκα (11) είδη περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ (Ζωικά και φυτικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος των οποίων η διατήρηση επιβάλλει τον καθορισμό ειδικών ζωνών διατήρησης) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στην περιοχή του Εθνικού Πάρου Οροσειράς Ροδόπης διαβιεί ένας από τους τελευταίους πληθυσμούς Καφέ Αρκούδας (Ursus arctos L.) της χώρας, η οποία περιλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων της Ελλάδας ως Κινδυνεύον και αποτελεί είδος προτεραιότητας, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Ακόμη, άλλο χαρακτηριστικό είδος της περιοχής είναι το Αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra (L.) ssp. balcanica Bolkay), που διαβιεί στις απόκρημνες ορθοπλαγιές της Ροδόπης, σε διάφορες περιοχές και κυρίως στην περιοχή του Παρθένου Δάσους Φρακτού. Στο ΕΠΟΡ υπάρχει ο τελευταίος φυσικός πληθυσμός Κόκκινου Ελαφιού (Cervus elaphus L.) στην Ελλάδα (20-30 άτομα),  καθώς και άλλα προστατευόμενα είδη, όπως η Βίδρα (Lutra lutra L. - Εικ. 1) και πολλά είδη νυχτερίδων με σημαντικότερα τα Μυώτις του Daubenton (Myotis daubentoni Kuhl), Μεγάλος Νυκτοβάτης (Nyctalus lasiopterus Schreber) και Ορεινή Ωτονυχτερίδα (Plecotus macrobullaris Kuzjakin), καθώς οι πληθυσμοί τους χαρακτηρίζονται τρωτοί σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Σπονδυλόζωων της Ελλάδος. Άλλα σημαντικά είδη που διαβιούν μέσα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς  Ροδόπης είναι ο Λύκος (Canis Lupus L.) που έχει χαρακτηριστεί τρωτό είδος από το Κόκκινο Βιβλίο των Σπονδυλόζωων, το Ζαρκάδι (Capreolus capreolus L. – Εικ. 2), ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa L.), η Αγριόγατα (Felis silvestris Schreber), ο Σκίουρος (Sciurus vulgaris L.) κα.

 

Ακολουθεί ενδεικτικός πίνακας ειδών θηλαστικών που απαντώνται στο ΕΠΟΡ:

 

Πίνακας ειδών θηλαστικών του ΕΠΟΡ και καθεστώς προστασίας

 

Α/Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ

IUCN Red list

ΟΔΗΓΙΑ 92/43/ΕΟΚ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΕΡΝΗΣ

ΠΔ 67/81

 

ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ (INSECTIVORA)

 

Erinaceidae

1

Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton

Σκαντζόχοιρος

NE

LC

 

 

 

Soricidae

2

Crocidura leucodon Hermann

Χωραφομυγαλή

NE

LC

 

III

+

3

Crocidura suaveolens Pallas

Κηπομυγαλή

NE

LC

 

III

+

4

Sorex araneus L.

Κοινή μυγαλή

NE

LC

 

III

 

Talpidae

5

Talpa caeca Savi

Τυφλασπάλακας

DD

LC

 

 

+

6

Talpa europaea L.

Ασπάλακας

DD

LC

 

 

+

 

ΧΕΙΡΟΠΤΕΡΑ (CHIROPTERA)

 

Rhinolophidae

7

Rhinolophus mehelyi Matschie

Ρινόλοφος του Mehely

VU

VU

II, IV

II

+

8

Rhinolophus ferrumequinum Schreber

Τρανορινόλοφος

LC

LC

II, IV

II

+

Vespertilionidae

9

Miniopterus schreibersii Kuhl

Πτερυγονυχτερίδα

NT

NT

II

II

+

10

Myotis bechsteinii Kuhl

Μυωτίδα του Bechstein

NT

NT

II, IV

II

 

11

Myotis blythii Tomes

Μικρομυωτίδα

LC

LC

II, IV

II

 

12

Myotis daubentonii Kuhl

Μυώτις του Daubenton

VU

LC

IV

II

 

13

Myotis emarginatus Geoffroy

Πυρρομυωτίδα

NT

LC

II, IV

II

 

14

Myotis myotis Borkhausen

Τρανομυωτίδα

NT

LC

II, IV

II

+

15

Nyctalus lasiopterus Schreber

Μεγάλος νυκτοβάτης

VU

NT

IV

II

+

16

Nyctalus leisleri Kuhl

Μικρονυκτοβάτης

LC

LC

IV

II

+

17

Plecotus macrobullaris Kuzjakin (μέχρι το 2003 ήταν υποείδος του P. auritus)

Ορεινή ωτονυχτερίδα

VU

LC

IV

II

(+)

18

Vespertilio murinus  L.

Παρδαλονυκτερίδα

DD

LC

IV

II

+

 

ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ (LAGOMORFA)

 

Leporidae

19

Lepus europaeus Pallas

Λαγός

NE

LC

 

(III)

 

 

ΤΡΩΚΤΙΚΑ (RODENTIA)

 

Sciuridae

20

Sciurus vulgaris  L.

Σκίουρος

NE

LC

 

III

+

Gliridae

21

Glis glis  L.

Δασομυωξός

NE

LC

 

III

+

22

Muscardinus avellanarius  L.

Βουνομυωξός

DD

LC

IV

III

+

23

Dryomys nitedula Pallas

Δενδρομυωξός

DD

LC

 

III

+

Arvicolidae

24

Chionomys (Microtus) nivalis Martins

Χιονοποντικός

LC

LC

 

(III)

 

25

Microtus arvalis Pallas

Αρουραίος

 

LC

 

 

 

26

Myodes (Clethrionomys) glareolus Schreber

Δασοσκαπτοποντικός

NT

LC

 

 

 

27

Microtus (Pitymys) subterraneus De Sélys-Longchamps

Σκαπτοποντικός

NT

LC

 

 

 

Muridae

28

Apodemus agrarius Pallas

Αγροποντικός

NE

LC

 

 

 

29

Apodemus flavicollis Melchior

Κρικοποντικός

NE

LC

 

 

 

30

Apodemus mystacinus Danford & Alston

Βραχοποντικός

NE

LC

 

 

 

31

Apodemus sylvaticus L.

Δασοποντικός

NE

LC

 

 

 

32

Mus abbotti Waterhouse (syn. Mus domesticus Rutty, Mus musculus L.)

Σταχτοποντικός

NE

LC

 

 

 

 

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ (CARNIVORA)

 

Canidae

33

Canis lupus  L.

Λύκος

VU

LC

V

II

 

34

Vulpes vulpes  L.

Αλεπού

NE

LC

 

 

 

Ursidae

35

Ursus arctos L.

Καστανή Αρκούδα

EN

LC

II, IV

II

 

Mustelidae

36

Mustela nivalis  L.

Νυφίτσα

NE

LC

 

III

+

37

Martes foina Erxleben

Κουνάβι

NE

LC

 

III

 

38

Meles meles  L.

Ασβός

NE

LC

 

III

 

39

Lutra lutra  L.

Βίδρα

EN

NT

II, IV

II

+

Felidae

40

Felis silvestris Schreber

Αγριόγατα

NE

LC

IV

II

 

 

APTΙΟΔΑΚΤΥΛΑ (ARTIODACTYLA)

 

Suidae

41

Sus scrofa  L.

Αγριογούρουνο

NE

LC

 

 

 

Cervidae

42

Cervus elaphus  L.

Ελάφι

CR

LC

 

III

 

43

Capreolus capreolus  L.

Ζαρκάδι

VU

LC

 

III

 

Bovidae

44

Rupicapra rupicapra  (L.) ssp.  balcanica  Bolkay

Αγριόγιδο

NT

LC

II

III

 

 

ΠΗΓΕΣ:

  • NATURA 2000
  • (2009). Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας
  • ΥΠΕΧΩΔΕ. (2002). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Οροσειράς Ροδόπης
  • Zidarova S. 2006. Small mammals (Insectivora, Rodentia and Lagomorpha) of the Western Rhodopes (Bulgaria and Greece).

 

Υπόμνημα για τον πίνακα των θηλαστικών ειδών

 

Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας  / IUCN Red List:

CR: Κρισίμως Κινδυνεύον

ΕΝ : Κινδυνεύον

VU: Τρωτό

ΝΤ: Σχεδόν Απειλούμενο

LC: Μειωμένου Ενδιαφέροντος

DD: Ανεπαρκώς γνωστό

ΝΕ: Μη αξιολογηθέν

Οδηγία 92/ 43/ΕΟΚ:

II : Παράρτημα II (Είδη των οποίων η διατήρηση επιβάλει τον καθορισμό ζωνών διατήρησης)

IV: Παράρτημα IV (Είδη που απαιτούν αυστηρή προστασία)

V: Παράρτημα V (Είδη των οποίων η σύλληψη στη φύση και η εκμετάλλευση υπόκεινται, ενδεχομένως, σε  διαχειριστικά μέτρα)

Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης (Νόμος 1335/1983):

II  : Παράρτημα II (Είδη πανίδας υπό αυστηρή προστασία)

III : Παράρτημα III (Είδη πανίδας υπό προστασία)

Προεδρικό διάταγμα 67/1981:

 + : Προστατευτέα είδη