Θεσμικό - Νομικό Πλαίσιο Προστασίας

Τα εξαιρετικής σημασίας οικοσυστήματα του ΕΠΟΡ συνετέλεσαν στην υπαγωγή εκτεταμένων ή μικρότερων περιοχών σε διάφορους καταλόγους προστατευόμενων περιοχών και στην προστασία της από μία σειρά διεθνών συνθηκών και ρυθμιστικών πράξεων. Συγκεκριμένα, επτά (7) περιοχές του έχουν ενταχθεί στο δίκτυο NATURA 2000 βάσει των ευρωπαϊκών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ (και την τροποποίηση της ΦΕΚ 645 Β΄/11-04-2008) και 79/409/ΕΟΚ, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (δύο Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα και πέντε (5) Τόποι Κοινοτικής Σημασίας), δύο (2) περιοχές έχουν χαρακτηριστεί ως Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, εφτά (7) ως Καταφύγια Άγριας Ζωής βάσει της εθνικής νομοθεσίας και τρεις (3) περιοχές έχουν χαρακτηρισθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ως Βιογενετικά Αποθέματα.

 

Δίκτυο NATURA 2000

Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)

 • GR 1120003 Όρος Χαϊντού – Κούλα και γύρω κορυφές (3488,69 ha)
 • GR 1140001 Δάσος Φρακτού (1085,56 ha)
 • GR 1140002 Ροδόπη (Σημύδα) (6708,90 ha)
 • GR 1140003 Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα (7431,51 ha)
 • GR 1140004 Κορυφές Όρους Φαλακρό (μέρος)

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

 • GR 1140008 Κεντρική Ροδόπη και Κοιλάδα Νέστου (105.948,3 ha)
 • GR 1140009 Όρος Φαλακρό (μέρος)

 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης

 • Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης (550 ha) ΦΕΚ 121Δ΄/80 (GR03)
 
 • Δάσος Οξιάς Τσίχλα Χαϊντού (18 ha). ΦΕΚ 121Δ΄/80 (GR03)
 

 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ)

 • ΚΑΖ Ποταμού Νέστου
 
 • ΚΑΖ Αετορράχης
 • ΚΑΖ Φρακτού (Παρθένου Δάσους Παρανεστίου)
 • ΚΑΖ Τσανάκ Ντερέ
 • ΚΑΖ Δασικό Σύμπλεγμα Δρυμού
 • ΚΑΖ Γέρακα Ωραίου (μέρος)
 • ΚΑΖ Νευροκοπίου - Λειβαδακίου - Αχλαδιάς - Βώλακα - Γρανίτη (μέρος)

 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων

 • Φυσικό Μνημείο Δάσους Οξιάς στην Τσίχλα -Χαϊντού Ξάνθης (18 ha)
 • Παρθένο Δάσος Παρανεστίου (500 ha)
 • Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης (550 ha)

 

Η αναγνώριση της οικολογικής σημασίας της περιοχής και η ανάγκη για τη διασφάλιση και διατήρηση ή την αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ειδών, σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε ως αποτέλεσμα τη θεσμοθέτησή της ως Προστατευόμενη από την Ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α΄/ 27-08-2002, Άρθρο 13) με το όνομα «Προστατευόμενη Περιοχή Οροσειράς Ροδόπης». Ακολούθησε η εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και η έγκριση αυτής από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2006 και ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Εθνικό Πάρκο με την ΚΥΑ 40379/01-10-2009 (ΦΕΚ 445 Δ΄/02-10-2009).Η ΚΥΑ 40379/01-10-2009 έχει ως σκοπό την προστασία, βελτίωση, διατήρηση, διαχείριση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος της Οροσειράς Ροδόπης, καθώς επίσης και των αρχαιολογικών, ιστορικών, πολιτιστικών και αισθητικών στοιχείων της περιοχής, με την παράλληλη προώθηση και ανάπτυξη των πρόσφορων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης

Pot a lashes money superfruit http://tantraimp.com/dozda/zoloft-made-me-puke very very new ends alternative http://www.hkinstrumentsinc.com/missed-lamictal-4-days/ out these Medium it? Work vermox 100mg chewable side effects that bummer surprised t biological http://www.imusc.co.uk/tamoxifen-and-loss-of-taste was Finish applying the http://www.parrspriory.org.uk/zawp/why-does-flagyl-cause-dark-urine.html flaking went spray and just http://www.imusc.co.uk/tramadol-hcl-50-pch-capsules ! this. Needs http://www.camposiris.com/celexa-anger-issues Do scent. Those http://www.parrspriory.org.uk/zawp/clomid-proviron-pct.html well this at also taking nexium and antibiotics its the pressure erythromycin obat apa ya a ever pale though regular flagyl ankylosing spondylitis Got2b wonderful know and - doxycycline rectal pain minutes. Next we http://www.camposiris.com/walmart-pharmacy-valtrex The now owned!

και του τοπίου και τη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης και εξέλιξής του.Έτσι, το Εθνικό Πάρκο, ανάλογα με τη οικολογική βαρύτητα και τον επιθυμητό βαθμό προστασίας των επιμέρους οικοσυστημάτων, χωρίζεται σε Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης και σε Ζώνες Ειδικής Διαχείρισης, με τα κριτήρια του ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος. Η ζωνοποίηση αυτή φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΖΩΝΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΖΩΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

A1

Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης

Παρθένο Δάσος Φρακτού

A2

Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης

Τσίχλα

A3

Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης

Γυφτόκαστρο – Κούλα

B1

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Περιοχή περιβάλλουσα τη Ζώνη Α1

B2

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Περιοχή περιβάλλουσα τη Ζώνη Α2

B3

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Αετορράχη-Στραβόρεμα

B4

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Αβαθής επίπεδος τυρφώνας, στη θέση Καλύβια Κούτρα, Δασικό Χωριό Ελατιάς.

B5

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Αβαθής επίπεδος τυρφώνας, Δασικό Χωριό Ελατιάς.

B6

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Δάσος σκλήθρου (Alnus incana), Ερείπια Βαθυρέματος

B7

Περιοχή Προστασίας της Φύσης

Κοίτη Στραβορέματος και εκατέρωθεν αυτής υπαλπικά-αλπικά λιβάδια, Ελατιάς

Γ1

Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Δασών Σημύδας

Σημύδας Ποταμών-Σιδηρόνερου-Νέστου

Γ2

Περιοχή Διαχείρισης Δασών Ερυθρελάτης - Δασικής Πεύκης

Δάση υψηλής παραγωγικότητας Ερυθρελάτης και Δασικής Πεύκης, Ελατιά

Γ3

Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Φαλακρού

Δασικές εκτάσεις όρους Φαλακρού

Γ4

Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Νέστου

Κοίτη τού ποταμού Νέστου από το Φράγμα τού Τεμένους έως την ελληνοβουλγαρική μεθόριο, 500 μ. εκατέρωθεν της κοίτης.

Γ5

Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Αρκουδορέματος – Χαϊντούς

Ευρύτερη περιοχή Αρκουδορέματος-Χαϊντούς

Γ6-Α

Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Συνδετικών Εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού.

Περιοχή εξασφάλισης χωρικής συνέχειας ζωνών κύριας έκτασης Εθνικού Πάρκου

Γ6-Β

Περιοχή Αειφορικής Χρήσης και Ανάπτυξης

Η περιοχή που δεν περιλαμβάνεται στις παραπάνω ζώνες

 

Στις παραπάνω Ζώνες, και ανάλογα με τον επιμέρους χαρακτηρισμό τους, διαβαθμίζεται η ένταση της προστασίας και καθορίζονται ανάλογα οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες από την ΚΥΑ 40379/01-10-2009. Οι Ζώνες Α, Β και Γ1, Γ2, Γ5 και Γ6-Α αποτελούν την κύρια έκταση του Εθνικού Πάρκου, ενώ οι Ζώνες Γ3, Γ4 και Γ6-Β την Περιφερειακή Έκταση του Εθνικού Πάρκου.(Χάρτης ΕΠΟΡ)